תשלום פיצויי פיטורים

תשלום פיצויי פיטורים

עובד שפוטר מעבודתו זכאי, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ובנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים גם עובד שהתפטר. הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני תנאים: תקופת עבודה מינימלית רצופה וסיום יחסי עבודה, בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק.

עובדים שפוטרו מעבודתם זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. בנסיבות מסוימות זכאים לפיצויי פיטורים גם עובדים שהתפטרו.

הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני תנאים: תקופת עבודה מינימאלית רצופה וסיום יחסי עבודה, בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק.

1. התנאי הראשון – תקופת עבודה מינימאלית רצופה

לפיצויי פיטורים זכאים:

  • עובדים שעבדו באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, שנה אחת ברציפות
  • עובדים עונתיים שעבדו, באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, שתי עונות בשתי שנים רצופות כלומר: שתי תקופות של 60 ימי עבודה במהלך שלושה חודשים רצופים בשנה

פוטר עובד זמן קצר לפני תום שנת העבודה הראשונה, רואים כאילו פוטר מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, וככל שלא הוכח ההיפך, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

2. התנאי השני – סיום יחסי עבודה בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק

עובדים זכאים לפיצויי פיטורים אם התקיימה אחת מהסיבות המפורטות להלן:

  • העובדים פוטרו – לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, רואים בעובד כמפוטר גם כאשר יחסי העבודה הסתיימו בנסיבות מיוחדות.
  • המעסיק נפטר
  • המעסיק הוכרז כפושט רגל, ולגבי מעסיק שהוא תאגיד, אם התאגיד פורק או נמחק.
  • העובד נפטר – במקרה זה, השאירים של העובד הם הזכאים לפיצויי פיטורים שהעובד היה זכאי להם אילו פוטר. שאירים לעניין הזכות לפיצויי פיטורים הם: בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וכן ילד של העובד שהוא בגדר "תלוי במבוטח" לעניין גמלאות לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי​ [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995. באין בן-זוג או ילדים כאמור – השאירים של העובד הם ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על העובד שנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה עליו. ​

האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים?

​ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים ואולם בנסיבות מסוימות רואים בעובד שהתפטר מעבודתו, לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, כעובד שפוטר.

נסיבות מיוחדות בהן זכאים עובדים לפיצויי פיטורים כעובדים שפוטרו

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

עובדים שהתפטרו בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגביהם, בהן אין לדרוש מוהם להמשיך בעבודתם, רואים אותם כעובדים שפוטרו, והם זכאים לפיצויי פיטורים.

אי חידוש חוזה עבודה

עובדים המועסקים לפי הסכם עבודה לתקופה קצובה, רואים אותם כעובדים שפוטרו הזכאי לפיצויי פיטורים, אם המעסיק לא הציע להם לחדש את הסכם העבודה, לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת ההסכם. עובדים שסירב לחדש את הסכם העבודה, כמוהם כעובדים שהתפטרו.

עובדים עונתיים

עובדים עונתיים שעבדו לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה, והתפטרו משום שלא הובטחה להם עבודה רצופה באותו מקום עבודה, רואים בהם כעובדים שפוטרו והם זכאים לפיצויי פיטורים.

מצב בריאותי

עובדים שהתפטרו עקב מצבם הבריאותי או עקב המצב הבריאותי של בני משפחתם, זכאים לפיצויי פיטורים כעובדים שפוטרו, אם לאור ממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.

בני משפחה של העובד, לעניין זה, הם: בן – זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן – זוגו, ילדו של העובד לרבות ילד מאומץ או חורג, הורה של העובד, נכד של העובד, סבו של העובד, או הורה של בן זוגו של העובד הגר עם העובד ועיקר כלכלתו על העובד.

לאחר לידה

עובדת שהתפטרה תוך תשעה חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד זכאית, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. אף עובד שהתפטר תוך תשעה חודשים מיום שבת זוגו ילדה זכאי, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. יובהר כי רק אחד מבני הזוג זכאי לפיצויי פיטורים, אם התפטר בנסיבות אלה. 

על העובד/ת להודיע בכתב למעסיק על ההתפטרות לצורך טיפול בילד וכן למסור למעסיק הודעה מוקדמת.

הכלל האמור חל גם בהן עובדת קיבלה לאימוץ ילד, שטרם מלאו לו 13 שנים, עובדת שקיבלה למשמורתה, כהורה מיועד, ילד וכן עובדת שקיבלה לביתה ילד, שגילו אינו עולה על עשר, כהורה במשפחה שאושרה על ידי משרד הרווחה כמשפחת אמנה, אם משרד הרווחה אישר שההתפטרות נדרשת מטעמים של טובת הילד.

שהיה במקלט לנשים מוכות 

עובדת השוהה, באישור לשכת סעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, במקלט לנשים מוכות, והתפטרה עקב כך מעבודתה, זכאית לפיצויי פיטורים, בתנאי שסמוך לפני שהתפטרה, שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות. 

העתקת מקום מגורים

עובד שהתפטר עקב העתקת מקום המגורים זכאי, לפיצויי פיטורים, בנסיבות מסוימות, כגון: עובד שעקב נישואיו העתיק את מגוריו למקום המגורים של בן זוגו, עובד שהעתיק את מקום מגוריו לישוב חקלאי, או עובד שהעתיק את מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בצבא. 

שירות צבאי, לאומי או אזרחי

כפיטורים רואים, בתנאים הקבועים בחוק, גם התפטרות של עובד בסמוך לפני שהתגייס לשירות סדיר בצה"ל, התנדב לשירות לאומי או אזרחי וכן מי שהתגייס למשטרת ישראל ובסמוך לפני כן היה עובד והתפטר על מנת להתגייס. 

עובד שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית

כפיטורים רואים גם התפטרות של עובד שנבחר לכהן במשכורת מקופת רשות מקומית, כראש הרשות או כסגן ראש הרשות, אלא אם המעסיק התחייב בכתב כלפי העובד שתקופת הכהונה ברשות המקומית תיחשב כחופשה ללא תשלום.

לאחר גיל פרישה

כפיטורים רואים גם התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה. במקרה זה ניתן לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעסיק לקופת הגמל, אשר נועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם. 

מעסיקו של העובד הוא האחראי לתשלום פיצויי הפיטורים לעובד.

בנסיבות בהן מקום העבודה עבר מיד ליד, וכן בנסיבות של מיזוג או חלוקה של מקום העבודה: המעסיק המקורי וגם המעסיק החדש אחראים לתשלום פיצויי הפיטורים, לרבות התשלומים לקופת הגמל המגיעים, עבור העובדים, מהמעסיק המקורי.

מעסיק חדש שדרש, באמצעות פרסום במקום העבודה ובעיתונות, שתביעות, לתשלום חוב פיצויי פיטורים או לביצוע תשלומים לקופת גמל, יוגשו לו תוך שלושה חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג של מקום העבודה, לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו לאחר מכן.

אחריות המעסיק החדש לא חלה בנסיבות בהן ההעברה, החלוקה או המיזוג של מקום העבודה הם עקב פשיטת רגל או פירוק של מקום העבודה בשל חדלות פירעון.

עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אחר אצל אותו מעסיק ולאחר מכן התחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי של העובד, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, עבור תקופת העבודה אצלו או במקום העבודה הקודם, כאילו פוטר ביום חילופי המעסיקים. היה והמעסיק החדש קיבל על עצמו, לפי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לתשלום פיצויי הפיטורים שהעובד זכאי להם מהמעסיק הקודם, המעסיק הקודם יהיה פטור מתשלום הפיצויים ורואים את תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם, כתקופת עבודה אצל המעסיק החדש.

עוד מאמרים

שכר עבודה
דיני עבודה
בני פרץ

שכר עבודה

שכר העבודה של כל עובד שכיר במשק הישראלי מורכב מהתגמול הבסיסי אשר סוכם בין העובד למעסיק, כאשר על פי חוק שכר המינימום, שכר העבודה לא

קרא עוד »
דיני עבודה
דיני עבודה
בני פרץ

דיני עבודה

דיני עבודה הינו תחום משפטי המקיף בתחומו את כל החוקים אשר חוקקו בישראל במטרה להסדיר את יחסי העבודה וביניהם: חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק פיצוי

קרא עוד »
דיני עבודה
בני פרץ

תשלום פיצויי פיטורים

עובד שפוטר מעבודתו זכאי, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ובנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים גם עובד שהתפטר. הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני תנאים: תקופת

קרא עוד »
דיני עבודה
בני פרץ

תנאי זכאות לדמי מחלה

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה, זכאים לדמי מחלה. תשלום דמי מחלה לגבי עובדים בתחומי עיסוק מסוימים, כגון: בענפי החקלאות, או ההובלה, מוסדר בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה.

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן