-25D7-25A4-25D7-25AA-25D7-25A8-25D7-2595-25D7-25A0-25D7-2595-25D7-25AA-2B-25D7-2590-25D7-25A4-25D7-25A7-25D7-2598-25D7-2599-25D7-2591-25D7-2599-25D7-2599-25D7-259D-2B-25283-2529.jpg

קצובת הבראה (דמי הבראה)

קצובת הבראה היא תשלום שהמעסיקים נדרשים לשלם לעובדים בעלי ותק של שנה או יותר בעבודה. סכום קצובת ההבראה תלוי בוותק של העובדים ובענפי המשק שבהם הם מועסקים. קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה.  
ככלל, עובדים שהשלימו שנת עבודה אצל מעסיק, זכאים לקצובת הבראה. כך קובע הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי.

ההסכם הקיבוצי הכללי לא חל על עובדים הזכאים לקצובת הבראה גבוהה יותר לפי הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי החל בענף המשק שבו הם מועסקים, כגון: עובדי השירות הציבורי.

הזכות לקצובת הבראה אינה מותנית בכך שהעובד שהה בפועל בבית מלון או בבית הבראה.       
חישוב דמי הבראה
קצובת ההבראה שלה זכאים העובדים מחושבת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי, לפי שני אלה:

1. סכום דמי ההבראה ליום

סכום זה נקבע בהסכם הקיבוצי הכללי, והוא מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן. להלן סכום דמי ההבראה ליום, החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי:

 • החל משנת 2014 – 378.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2013 – 374.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2012 – 371.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2011 – 365.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2010 – 351.00 ש”ח ליום

שימו לב – בענפי משק מסוימים, זכאים עובדים לקצובת הבראה מוגדלת.

2. מספר ימי זכאות לפי ותק במקום העבודה

מספר הימים מחושב בהתאם לוותק של העובדים במקום העבודה, כמפורט בטבלה שלהלן:

 
שנות הוותק במקום​​ העבודה ימי דמי הבראה
שנה 5
2 עד 3 6
4 עד 10 7
11 עד 15 8
16 עד 19 9
20 שנים ויותר 10

הערות:

 • בענפי משק מסוימים, מספר הימים שעבורם זכאים העובדים לדמי הבראה שונה מהמצוין לעיל. 
 • בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, מובאת בחשבון גם תקופת חופשת לידה.
 • עובדים שהועסקו במקום עבודה באמצעות קבלן כח אדם, וממשיכים לעבוד אצל אותו מעסיק בפועל גם לאחר שחדלו להיות מועסקים על ידי אותו קבלן כח אדם, זכאים לקצובת הבראה בהתאם לוותק העבודה אצל המעסיק בפועל

קצובת הבראה חלקית – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

מי זכאי לקצובת הבראה חלקית?

 • עובדים המועסקים במשרה חלקית זכאים לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי חלקיות המשרה.
 • עובדים שבמהלך שנת העבודה, עבדו רק בחלק מהזמן, כגון: עובדים ששהו בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאים בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

דוגמאות:

 • עובד שהועסק במקום עבודה בחצי משרה למשך שנתיים – זכאי לדמי הבראה בעד 5.5 ימים (2.5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-3 ימים עבור שנת העבודה השנייה). 
 • עובדת שהועסקה במקום עבודה במשרה מלאה במשך שנתיים, ושהתה בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים בשנת העבודה השנייה – זכאית לדמי הבראה בעד 9.5 ימים (5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-4.5 ימים עבור תשעת חודשי העבודה שבשנת העבודה השנייה).
מועד תשלום
תשלום חד פעמי או תשלום בחלקים
קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה, בחודשי הקיץ. אך ניתן גם לשלמה בשיעורים עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה, אם כך נקבע בהסכם העבודה שבין המעסיק והעובד.
הצגת דמי הבראה בתלוש השכר
על המעסיקים לציין בתלוש השכר את הסכום ששולם לעובדים כקצובת ההבראה, בין אם הקצובה משולמת כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה.
מימון נופש במקום תשלום קצובת הבראה
מעסיקים רשאים לשלם את קצובת ההבראה בדרך של מימון נופש לעובדים, ואולם זאת רק בתנאי שהמעסיקים הודיעו על כך מראש לעובדים, והעובדים הסכימו לכך. במקרה זה, אם עלות הנופש שמומן על ידי המעסיקים, נמוכה מגובה קצובת ההבראה שהעובדים זכאים לה, על המעסיקים לשלם לעובד את ההפרש.

1. סכום דמי ההבראה ליום

סכום זה נקבע בהסכם הקיבוצי הכללי, והוא מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן. להלן סכום דמי ההבראה ליום, החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי:

 • החל משנת 2014 – 378.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2013 – 374.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2012 – 371.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2011 – 365.00 ש”ח ליום
 • לשנת 2010 – 351.00 ש”ח ליום

שימו לב – בענפי משק מסוימים, זכאים עובדים לקצובת הבראה מוגדלת.

2. מספר ימי זכאות לפי ותק במקום העבודה

מספר הימים מחושב בהתאם לוותק של העובדים במקום העבודה, כמפורט בטבלה שלהלן:

 
שנות הוותק במקום​​ העבודה ימי דמי הבראה
שנה 5
2 עד 3 6
4 עד 10 7
11 עד 15 8
16 עד 19 9
20 שנים ויותר 10

הערות:

 • בענפי משק מסוימים, מספר הימים שעבורם זכאים העובדים לדמי הבראה שונה מהמצוין לעיל. 
 • בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, מובאת בחשבון גם תקופת חופשת לידה.
 • עובדים שהועסקו במקום עבודה באמצעות קבלן כח אדם, וממשיכים לעבוד אצל אותו מעסיק בפועל גם לאחר שחדלו להיות מועסקים על ידי אותו קבלן כח אדם, זכאים לקצובת הבראה בהתאם לוותק העבודה אצל המעסיק בפועל

קצובת הבראה חלקית – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

מי זכאי לקצובת הבראה חלקית?

 • עובדים המועסקים במשרה חלקית זכאים לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי חלקיות המשרה.
 • עובדים שבמהלך שנת העבודה, עבדו רק בחלק מהזמן, כגון: עובדים ששהו בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאים בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

דוגמאות:

 • עובד שהועסק במקום עבודה בחצי משרה למשך שנתיים – זכאי לדמי הבראה בעד 5.5 ימים (2.5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-3 ימים עבור שנת העבודה השנייה). 
 • עובדת שהועסקה במקום עבודה במשרה מלאה במשך שנתיים, ושהתה בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים בשנת העבודה השנייה – זכאית לדמי הבראה בעד 9.5 ימים (5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו-4.5 ימים עבור תשעת חודשי העבודה שבשנת העבודה השנייה).
                
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן